تحویل محصولات

درهنگام تشکیل سفارش ما قیمت فرستادن کالا را با در نظر داشت وزن، حجم و نشانی تحویل سفارش شما احتساب کنیم.
یکی از مراحل مهم کار ما تنظیم تحویل محصولات ماست. ما با بزرگترین شرکتهای مشغول تحویل کالا همکاری می کنیم و آماده ایم راه حل بهینه و قابل اعتماد لجستیک را پیشنهاد کنیم.

در مورد نیاز ما آماده ایم به شما امکان برداشت در راه خود از هرکدام دفتر ما را پیشنهاد کنیم.

ضرب العجل تحویل با پیک:
Перейти
к избранным